Logo Gminy Łagów

Wspieranie rodziny

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie w oparciu o art. 29,art.30 i art. 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa. Rodzinę wspierającą ustala wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą  podpisywana jest umowa o współpracy na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona jest do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy spełnić następujące warunki:

  • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie, ul. Sulęcińska 2 , 66-220 Łagów;
  • udzielić informacji do wywiadu pracownikowi socjalnemu;
  • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie;
  • podpisać mowę o współpracy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują ‼

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie

  1. Sulęcińska 2 ,66-220 Łagów

tel. 68 325 89 59