Logo Gminy Łagów
Powróć do: Inwestycje

. „Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno-tłocznej na działkach nr 140/2,139/7 obręb 0005 Łagów”

Inwestycja zakładała przebudowę istniejącej przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej mającej na celu poprawę funkcjonowania urządzeń i rurociągów. Przepompownia zbiera ścieki z miejscowości Łagów, Łagówek, Jemiołów, Sieniawa, Wielopole. Zarówno pompy w przepompowni jak i pozostałe urządzenia oraz rurociągi były w bardzo złym stanie technicznym. Realizacja projektu pozwoliła na płynne odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Łagów oraz zabezpieczyła okoliczne jezioro przed niekontrolowanymi wyciekami ścieków.

Inwestycja otrzymała w roku 2020 dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura Działania 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa. - kwota dofinansowania 1 182 749,50 zł. 

Ponadto w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego gmina otrzymała na ten cel kwotę 1 395 633,75 zł.